Fingerprint

by:  J.B.

Ang fingerprint, o sa wikang Filipino, bakas-daliri (bakas ng daliri) ay tumutukoy sa tanda o bakas na nagagawa ng ating mga daliri. Ito’y karaniwang itinatala para sa personal na impormasyon ng isang tao. Ginagamit din ang fingerprint para sa Biometric Identification para sa Criminal Investigations.

Halos nasa 8 bilyon na ang tao sa buong mundo ngunit walang nagkakapareho ng fingerprint. Ang bawat isa sa atin ay nagtataglay ng unique fingerprint. Hindi ba kamangha-mangha ang bagay na iyan? Ibig sabihin, may isang mahusay na disenyador na nagdisenyo nito, walang iba kundi ang Diyos na Jehova. Nilikha tayo ni Jehova na iba-iba ang kakayahan at katangian pero hindi niya tayo kailanman ikinukumpara sa iba. Mahalaga sa kaniya ang bawat isa sa atin kaya huwag isipin na mas mahalaga ang iba kaysa sa iyo dahil lang sa mababa ang tingin mo sa sarili. Kapag bumaba ang tingin mo sa iyong sarili, magiging dahilan ito para masiraan ka ng loob at mawalan ng kumpiyansa. Kaya sa halip na isiping hindi ka mahusay sa maraming bagay o napakahina mo, magandang alamin mo kung saan ka magaling at doon ka mag-focus. At isaisip kung ano ang magaganda mong mga katangian.

Bilang lingkod ni Jehova, mahalagang miyembro ka ng pamilya niya at para sa kaniya, wala kang katulad. Inilapit ka ni Jehova sa kaniya hindi dahil mas mahusay ka sa iba. Ginawa niya iyon dahil tiningnan niya ang puso mo at nakita niyang maamo ka, handa kang matuto, at magpahubog sa kaniya. (Awit 25:9) Siguradong natutuwa siya kapag nakikita niyang ginagawa mo ang buong makakaya mo sa paglilingkod sa kaniya. Ang pagtitiis mo at pananatiling tapat ay patunay na “napakabuti ng puso” mo. (Luc. 8:15) Kaya patuloy na gawin ang buong makakaya mo para kay Jehova, at magiging masaya ka dahil sa mga nagagawa mo.

Other Posts

Article by The Editor

Article by The Editor

Scroll to Top