Poem

Si Tama at si Desisyon

JR Nievas

Pinapakilala ko si Desisyon
sa pinale ng pagpapasiya,
isasali ko sana siya sa leksiyon
na magiging kasiya-siya,
habang narito si Puso
na sa kaniya’y umiimpluwensiya,
isang di-tapat na mangingibig niya
na puno ng diperensiya.
Habang nar’yan si Isip
na nagbabantay kay Puso
na siyang kaibigan ni Maling Hilig,
at kakilala ni Tuso.
Nahihirapan si Desisyon,
dahil sila’y nagtatalo-talo,
ngunit nar’yan si Tamang Pamantayan
na sa kaniya’y magpapanalo,
buti na lang din ay nar’yan si Panalangin,
na madalas niyang kausapin,
bandang huli’y nagawa rin,
na si Tama ay mapaamin.

Scroll to Top